• Telefon: (0212) 597 53 65
  • bilgi@denizhipermarket.com